Những ngành nghề có điều kiện phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

                                                            TS. BÙI HỒNG VẠN                                                            (Trường Đại học Thương mại) * Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn được gọi là CMCN 4.0) chỉ mới…