LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT

Có lần dân chúng vùng Kàlamas hỏi Đức Phật một vấn đề liên quan đến các truyền thống tư tưởng được các đạo sư, ẩn sĩ truyền bá ở Ấn Độ thời đó.

Họ thỉnh Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, có nhiều ẩn sĩ và Bà la môn đến Kesaputta. Họ giảng giải và làm sáng tỏ những lý thuyết của mình. Nhưng họ khinh miệt, lên án, bài xích lý thuyết của những người khác. Rồi có những ẩn sĩ và Bà la môn khác cũng chỉ giảng giải và làm sáng tỏ những lý thuyết của riêng họ, khinh miệt, lên án và phỉ báng những lý thuyết của người khác. Bạch Thế Tôn, chúng con luôn hoài nghi và hoang mang, không biết ai trong số những ẩn sĩ và Bà la môn ấy đã nói sự thật, ai nói quấy”.

Khi đó, Đức Phật đã ban cho họ lời khuyên sau đây:

“Hỡi dân Kàlamas, các ngươi hoài nghi, hoang mang là phải, vì vấn đề ấy rất khả nghi. Hỡi dân Kàlamas, đừng để bị lôi cuốn bởi những lời thuật lại, hay bởi truyền thuyết, hay bởi những lời đồn. Đừng để bị dẫn dắt bởi thẩm quyền kinh điển, hay bởi lý luận suy diễn, hay bởi những bề ngoài đáng tin, hoặc bởi lạc thú tư duy về quan điểm, hay bởi những gì có vẻ hữu lý, hay bởi ý nghĩ – đây là thầy ta. Khi nào các ngươi tự biết một việc gì là bất thiện, sai, thì hãy dứt bỏ, biết điều gì là thiện, tốt, thì hãy chấp nhận, đi theo”.

Đức Phật còn khuyên họ cần phải xét đoán ngay cả những lời nói của chính mình để từ đó hoàn toàn tin chắc giá trị của vị thầy mà mình đang theo…

Giáo lý và thái độ ứng xử của Đức Phật ẩn chứa tinh thần khoa học trong đó…

Hà Nội, ngày 18/04/2020

Bùi Tâm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published.