THÂN LÀ KHỔ

Cứ theo quan niệm/điểm của Đạo Phật, khổ do nhiều nguyên do tạo nên. Bài này nói đến “Thân” (xác/thể) cũng là nguyên nhân của khổ…

Một hôm, tại nơi Đức Phật đang giáo hóa có 4 vị tỳ kheo sơ phát tâm mới xuất gia tu hành, nhân lúc nhàn rỗi mới ngồi đàm đạo dưới một gốc cây lớn. Họ tranh cãi với nhau về chủ đề cái gì là đau khổ, hoạn nạn lớn nhất của đời người.

– Một tỳ kheo nói: Theo tôi, cái khổ nhất của con người không gì bằng sự đam mê sắc dục. Nếu không đoạn trừ được tâm dâm dục thì không cách nào vào đạo được.

– Vị thứ hai nói: Cái khổ lớn nhất là cái khổ thiếu ăn! Một khi gặp cơn đói khát, con người không làm được gì cả.

– Vị tỳ kheo thứ 3 nói: Theo tôi, lòng sân hận mới là hoạn nạn đáng sợ nhất của con người! “Nhất niệm tâm sân khởi, bát vạn chướng môn khai” (Một niệm tâm sân nổi lên là tám vạn cánh cửa chướng ngại mở ra) kia mà! Sân hận cũng là nguyên nhân khiến người ta phải chịu vô lượng tội phạt!

– Tỳ kheo cuối cùng nói: Theo tôi, sợ hãi mới là nỗi khổ lớn nhất của con người! Sống trong sợ hãi giây phút nào là giây phút đó không có chút yên ổn!

Bốn người đang tranh luận hăng say thì vừa lúc Đức Phật đi ngang qua. Đức Phật hỏi họ đang thảo luận vấn đề gì. Bốn người lần lượt nói cho Đức Phật nghe ý kiến của mình. Nghe xong, Đức Phật ôn tồn nói:

Là người tu hành mà có thể cùng nhau tụ họp để thảo luận về vấn đề tu học là điều đáng mừng. Nhưng nghe lý luận các ông vừa trình bày thì ý kiến đều có lý, nhưng chưa được rốt ráo.

Nay ta nói với các ông biết – cái khổ não, hoạn nạn lớn nhất của con người là cái thân ngũ uẩn giả hợp này. Thân là căn bản cho tất cả mọi ưu khổ tạo thành.

Ta hay gọi thân là “khổ khí”. Đói, khát, nóng lạnh, phiền não, sợ hãi, những tai họa do sắc dục gây ra, tất cả là do thân thể cảm thọ. Lao tâm cực trí, lo sợ trăm mối và chúng sinh tàn hại lẫn nhau, cho đến sự trầm luân trong 6 nẻo, không gừng lăn lộn trong sinh tử, cũng đều do có thân mà ra cả…

Muốn thoát ra khỏi cái khổ của thế gian này, thì phải tìm cầu sự tịch diệt, tức là sự thoát khổ chân chính. Nhiếp phục được tâm tham dục, dập tắt được ngọn lửa sân hận, đối với ngoại cảnh hư huyễn thì dùng thái độ không mong cầu, cứ thế dần dần cảnh tịch diệt sẽ hiện ra trước mắt…

Bốn tỳ kheo nghe Đức Phật khai thị xong, phát tâm tàm quý, tinh tiến dũng mãnh gia công tu hành và sau đó chứng được thánh quả rất mau chóng!

Hà Nội, 30/05/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.