Nam Mô A Di Đà Phật?

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là câu cửa miệng của đại chúng khi cúng bái ở nhà, lúc vào chùa! 6 chữ này lưu truyền rộng rãi, có ảnh hưởng nhiều đến đời sống tâm linh. Phật tử và nhiều người thường niệm câu trên. Vậy Nam Mô A Di Đà Phật là gì?

Trong Đạo Phật, Nam Mô A Di Đà Phật được xem là “Lục tự Hồng danh” (Danh lớn 6 chữ) và có ý nghĩa như sau:

  • Nam Mô: Kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.
  • A: Nghĩa là Vô, Không.
  • Di Đà: Nghĩa là lượng.
  • Phật: Người giác ngộ.

Như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật là: Kính lễ đấng Giác ngộ vô lượng cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng Giác ngộ vô lượng!

Bốn chữ “A Di Đà Phật” chỉ tên một vị Phật là giáo chủ của thế giới Tây phương cực lạc (còn Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật ở cõi Ta Bà, tức cõi chúng ta sống).

Theo quan niệm của Phật giáo Đại thừa, khi niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì con người có thể vãng sinh sang cõi Tây phương Tịnh Độ.

Đây là phép tu nhanh chóng, dễ dàng hơn dựa vào sức mạnh của tha lực. Phật tử, người mộ Đạo Phật dựa vào Đại nguyện của Phật A Di Đà để tu tập…

Khi ai đó nhất tâm niệm danh hiệu của Phật “A Di Đà” thì có thể trau dồi đức hạnh, xoa dịu nỗi đau cho mình và cho người khác.

Theo truyền thuyết Phật giáo, trước lúc lâm chung, nếu niệm câu này nhiều lần người chết được Phật A Di Đà tiến dẫn để được sinh vào cõi của Ngài (Tây phương cực lạc)…

Tài liệu tham khảo

[01] Lao Tử – Thịnh Lê (Chủ biên): Từ điển Nho, Phật, Đạo, Nxb. Văn học, 2001.

[02] Ban biên dịch Đạo uyển (Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu): Từ điển Phật học, Cty sách Thời Đại & Nxb. Thời đại, 2011.

[03] Khải Thiên: Cẩm nang của người Phật tử, Nxb. Hồng Đức, 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published.